Решения за проблемите на Триадица и очакваните резултати.

Улици, тротоари и достъпност

Проблем

По-голямата част от инфраструктурата в района (Централна част, Гоце Делчев и Стрелбище) е сравнително запазена, но все още са налице проблеми участъци, които се ремонтират на парче. В Манастирски ливади инфраструктурата е или лиспваща или силно компроментирана от интензивното строителство (лека и тежка стротелна техника). Предстоящо разширение на бул. „Тодор Каблешков“

Решение

 1. Оптимизиране на планиране на ремонтните дейности, възлагани от СО- предварително заявяване на проблемни участъци, стриктно следене на преписки, пряк контрол на изпълнението;
 2. Засилване на гражданското участие при обмена на информация, касаеща наличието на проблеми участъци- общи разговори и срещи, провеждане на анкети (в това число и дигитални и чрез социалните мрежи), засилване ролята на Обществения съвет;
 3. Нов, цялостен подход към проблемите на Манастирски ливади. Организиране на поредица от срещи с лицата, ангажирани със застрояването на СО- кмет на столицата, гл. архитект, изпълнител на ремонтните дейности по уличните настилки, „Софийска вода“ АД, ЧЕЗ, представители на инвестироите и жителите на кв. Манастирски ливади. Изискване на конкретни ангажименти от страна на СО за реализиране на адекватна инфраструктура, която да обслужва квартала. Пряк контрол и участие на районната администрация при изпълнението на проекта.
 4. Провеждане на засилена информационна кампания за предстоящите тежки ремонти, вкл. и чрез посочване на алтернативни маршрути и осигуряване на съдействие от ЦГМ за поемане на пренасочения пътнически поток. Участие на представители на районната администрация в работните групи по изпълнението и приемането на проекта.

Очакван резултат

 1. По- достъпни и по- приветливи квартали в района;
 2. Постигане на публичност и прозрачност при разходването на средствата и при контрола на материалите, влагани в ремонтните дейности;
 3. Постигане на нормална среда за живот в кв. Манастирски ливади. Осигуряване на адекватна улична, канализационна и осветителна инфраструктура;
 4. Намаляване негативните последици от дълготрайния характер на предвиждания ремонт на бул. „Тодор Каблешков“. Контрол и отчетност при изпълнението на проекта. Резултатите от реализираната работа на районната администрация по проекта се разпространява и предоставя на гражданите на района.

Паркиране

Проблем

Трайна политика на всеки голям европейски град или столица е да се опита да намали притока на автомобили в централната градска част. Това обстоятелство обаче не следва да накърнява интересите на жителите на тези части от района, които не следва да носят вина, затова че живеят в центъра. Периферните квартали- Иван Вазов и Стрелбище се превръщат в буферна зона за безплатно паркиране, което лишава живущите в тези квартали от възможността да ползват парко-местата за личните си автомобили. В  Гоце Делчев липсва адекватна система и маркировка за паркиране, поради което същото се извършва безразборно. В Манастирски ливади и Кръстова вада ситуацията е аналогична, но в есенно-зимния сезон, респ. в пика на лятото, паркирането се превръща в проблем на околната среда: разнасяната кал от неасфалтираните улици запушва дренажи и причинява допълнителни усложнения, а лятно време се повишава нивото на ФПЧ.

Решение

 1. Актуализиране на информацията за правоимащите лица, ползващи талони за паркиране в Синя и Зелена зона.
 2. Въвеждане на строг контрол относно неправомерно заграждане или запазване на паркоместа от заведения или търговски обекти;
 3. Повишаване нивото на диалога с гражданите в кварталите без въведен почасов режим за паркиране и оказване на адекватно техническо и административно съдействие, съгласно волята на гражданите;
 4. Тротоарите се връщат на пешеходците- поставяне на ограничителни колчета на тротоарните площи, с огледпревенция на незаконно паркиране;
 5. Предприемане на необходимите поправки в наредбите на Столична община за обособяване на режим „Целуни и продължи“ в зоните на училищните заведения в часовете на започване и приключване на заниманията;
 6. Подпомагане на органите на СДВР, Столичен инспекторат и ЦГМ за Бързо и адекватно обслужване на сигналите за неправомерно паркиране, постъпили в района.

Очакван резултат

 1. Намаляване на негативните последици от безконтролното и неправилно паркиране;
 2. Обособяване на нови паркоместа;
 3. Освобождаване на тротоарните площи за гражданите и децата;
 4. Постигане на разумен и конструктивен диалог с гражданите и ангажираните общински органи;
 5. Постигане на сериозни резултати в насока по-ефективен автомобилен трафик.

Административно обслужване

Проблем

Триадица е един от най-гъсто населените райони в София. Високият дял на активни и работещи хора в района задава нови предизвикателства пред районната администрация и нейните служители. В дигиталния 21-ви век, все още се налага да се чака на опашка, да се попълват заявления на ръка и дори да бъдат връщани граждани. Това хаби време, нерви и средства за жителите на Триадица, които са принудени да позлват отпуск, за да се снабдят с удостоверение за наследници или за да ползват услугите на районната администрация.

Решение

 1. Определяне на ресорен заместник на районния кмет- Нощен кмет на Триадица. Нощният кмет ще бъде на разположение на гражданите на района след установеното работно време, с пълна компетентност за съдействие на гражданите, бизнеса, държавните и общинските органи, съгласно зададен мандат от районния кмет;
 2. Оптимизиране на работния ден на служителите, при спазване изксванията на трудовото законодателство;
 3. Въвеждане на работещ и лесен за ползване електронен портал за заявяване и ползване на административни услуги;
 4. Освежаване на пространството, предназначено за достъп на гражданите, при посещения в районната администрация за заявяване и ползване на услуги;
 5. Извършване на анализ въз основа на редовни фокус-групи и анкети, с оглед оценка и подобряване на административното обслужване;
 6. Организиране на курсове и програми за повишаване възможностите, знанията и професионалната квалификация на служителите от районната администрация.
 7. Съдействие и посредничество при междусъседски спорове, с цел осигуряване на разрешаването им в дух на взаимно уважение и компромис.

Очакван резултат

 1. По-високо качество и по-голяма бързина на предоставяните административни услуги;
 2. Напредване в насока елекотрнна администрация, характерна за особеностите на дигиталната ера;
 3. Въвеждане на нов и отговорен подход към нуждите на работещите и ангажираните граждани на Триадица;
 4. Повишаване нивото на компетентност и експедитивност на служителите на районната администрация при изпълнение на служебните им задължения.

Бизнес среда

Проблем

Благодарение на локацията си, Триадица се радва на интереса на бизнеса. В района са разположени работните офиси на многобройни български и международни компании. По улиците и булеввардите на Триадица може да се намерят многообразни търговски обекти, предлагащи стоки и услуги, което прави района изключително привлекателен за развитие на успешни бизнес проекти. Нерядко обаче предприемачите в сектор малък и среден бизнес се справят трудно с административните изисквания, предписани от закона, поради което има случаи на неговото неспазване.

Решение

 1. Да се създаде работна среда в районната администрация, отговаряща на сериозността и интензитета на бизнес сектора, при стриктно спазване на законовите изисквания.
 2. Създаване на електронен раздел и електронна база данни, предназначени за обслужване на бизнеса в района;
 3. Вследствие засилване на елетронния модел- понижаване интензитета на физическите срещи и контакти с районната администрация, резултиращо в по-бързи и по-надеждно предоставяне на административни услуги.
 4. Осигуряване на ред и процедури за подаване и разглеждане на сигнали за корупция, при сътрудничество с компетентните държавни органи.

Очакван резултат

 1. Подобряване на бизнес-климата в района;
 2. Повишаване нивото на качество на предлаганите стоки и услуги;
 3. Повишаване отчетността и прозрачността при реализирането на търговска дейност в района;
 4. Икономия на време и ресурси.

Зелена Триадица

Проблем

В района се намира един от най-големите градски паркове- Южния, както и редица паркови пространства, посещавани ежедневно от жители и гости на Триадица- НДК, парк „Здраве“, Кучешката градинка зад Хилтън. В отделните части на района има и много малки, квартални градинки- всички те, както и големите паркове в района имат нужда от повече грижа и повече внимание, за да изпълняват основната си есетвена функция- да бъдат място за отдих и почивка, на чист въздух сред природа. Близкото минало ни запозна и с опити запревръщане на някои от тези зелени площи в стрителни обекти- един от най-сериозните проблеми на София и страната. Тези въпроси стоят в пряка връзка с проблемите на въздуха и съдържанието на ФПЧ в него. Задръстванията в пиковите часове, липсата на нормална инфраструктура и позлването на твърдо гориво за отопление предизвикват силно замърсяване на въздуха, който дишаме.

Решение

 1. Повишаване контрола и взаимодействието със СО- Направление „Зелена система“ и ОП „Паркове и градски градини“, в т.ч. и провеждане на регулярни срещи с ресорния зам.-кмет по екология на Столична община, с оглед подобряване състоянието на големите паркове в района.
 2. Недопускане на незаконно и нерегламентирано строителство, както и активно поведение при разрешаването на заварени ситуации на проблемно застрояване;
 3. Подобряване състоянието на кварталните градинки, с механизми за тяхното съхраняване и опазване от вандалски прояви.
 4. Регулиране на адекватен и ефективен достъп до големите паркове на Триадица в почивните дни, както и осъществяване на контрол за безопасността на съоръженията, стопанисвани от трети лица по силата на наем или друго правно основание;
 5. Изясняване на правото на собственост върху спорни обекти, попадащи в зелени територии, с оглед постигане на трайно и разумно решение, удовлетворяващо нуждите на обществото и интересите на собствениците.
 6. Провеждане на информационна кампания за вредите от мръсния въздух;
 7. Включване на район Триадица в интернет-платформи за следене качеството на въздуха;

Очакван резултат

 1. Подобряване на наличната и разширяване на парковата база в района;
 2. Постигане на по-приветлива и по-красива паркова среда;
 3. Осигуряване на безопасни и сигурни съоръжения в парковете;
 4. Възстановяване на кварталните градинки и обособяването им, като място за отдих и срещи с близки и приятели;
 5. Повишаване качеството на въздуха.

Бездомни животни

Проблем

Подходът към разрешаването на този въпрос преминава към взаимната отговорност, която се поделя между общинската власт и жителите на града. Безстопанствените животни в Триадица, както и в останалата част на столицата, нерядко са резултат от безотговорното поведение на техните стопани. Безконтролното и нелицензирано развъждане на животни често води до тяхното изоставяне, а последствията са изключително тежки- за животните и за хората, които се опитват да им помогнат. Бездомните кучета и котки са изоставени на произвола, нерядко стават обекти на агресия и жестокост, проявени от хора, които деяния са обявени за престъпление по силата на закона. В столицата на модерна и европейска държава, неведнъж са били констатирани фрапиращи случаи на насилие върху бездомни животни, което е недопустимо за едно хуманно и развито общество.

Решение

 1. Сътрудничество с органите на Столична община и СДВР, за ограничаване притока на бездомни животни, докарвани и изоставяни в района от други населени места;
 2. Налагане на хуманен подход в разрешаването на въпроса за популацията на бездомните животни, при изпълнение на въведената от години програма „Кастирай и върни“;
 3. Актуализиране на базата данни относно притежателите на некастрирани кучета и провеждане на информационна кампания за ползите от кастрацията при домашните кучета и котки;
 4. Реновиране на наличните и обособяване на нови специално предназначени места за разходки на кучета без повод („Кучешки заграждения“), на подходящи за тази цел части от района.
 5. Установяване на кампании за обучения на домашни кучета, както и провеждане на открити лекции за поведенческите модели на кучетата;
 6. Започване на активна комуникация със съсловните организации и сдружения на професионалните и лицензирани развъдчици на територията на страната, с цел установяване на контрол и спазване на реда и условията за отглеждане на породисти кучета на територията на района.

Очакван резултат

 1. Предприемат се стъпки към трайно и хуманно разрешение на проблема с бездомните животни;
 2. Осигурява се превенция на престъпления;
 3. Преустановява се притока на нови безстопанствени животни;
 4. Полагат се основите на нов тип комуникация между гражданите и районната администрация, по въпросите за отговорното отглеждане на домашен любимец.

Открита Триадица

Проблем

наличната нормативна уредба гарантира, но в недостатъчна степен публичостта и прозрачността при управлението и разходването на обществените пари. Основните детайли на обществените поръчки и конкурси остават далеч от вниманието на гражданите, а това поражда оправдан гняв и мнителност към администрацията.

Решение

 1. Триадица излиза на светло- важните решения, обществени обсъждания и обществени поръчки, от значение за района ще бъдат оповестявани по всички информационни канали на районната администрация и районния кмет, в т.ч. социални медии, писмени съобщения до заинтересувани граждани и техните обединения, както и посредством телефонна кампания;
 2. Започване на ежеседмични срещи по квартали, във формата „Попитай кмета“- дискусия с районния кмет за проблемите на всяка част на Триадица с предварително оповествени дата и час;
 3. Рестартиране на Обществения съвет към района и повишаване на ролята му на консултативен орган при вземането на решения от значение за Триадица;
 4. Издаване на седмичен бюлетин, за работата на районния кмет и екипа му, по изпълнение на програмата за развитие, както и относно въпроси и проблеми, зададени от граждани или констатирани от районната администрация.

Очакван резултат

 1. Откритост и прозрачност при вземането на решения и разходването на парите на столичните данъкоплатци в рамките на района;
 2. Повишаване нивото на достъпност и доверие между гражданите и районния кмет;
 3. Възстановяване ролята и важността на Обществения съвет към Триадица, като възможност за гражданите да участват активно в политиките по подобряване състоянието на района.

Култура и общество

Проблем

Обществения и културен живот на Триадица традиционно се съсредоточава в центъра на района, докато периферията му остава изолирана от по-значими театрални, концертни или изложбени прояви. Със заличаването на кварталните кина от картата на столицата замря и кино-културата в отделните части на Триадица. Районът има нужда от широка палитра културни и обществени събития, които да се случват във всичките му квартали.

Решение

 1. Провеждане на културни прояви, в т.ч. и на открито (театрални постановки, концерти, кино-прожекции и изложби) във кварталите на Триадица, въз основа на годишен културен афиш;
 2. Подпомагане на Столична община при провеждането на културни събития на териротията на района;
 3. Привличане на нови партньори за културния афиш на Триадица, с оглед неговото допълване и разнообразяване.

Очакван резултат

 1. Постигане на по-голяма достъпност до културните мероприятия за жителите на района;
 2. Обособяване на културни средища във всеки един от кварталите на района;
 3. Повишаване репутацията на района и превръщането му в културен център на София.

Сигурност

Проблем

Безопасността на жителите на района е приоритет на неговата администрация. В някои части на Триадица обаче все още се срещат битова престъпност, кражби, палежи и насилие. Някои от улите в кварталите са неосветени нощем, отсъстват охранителни камери, а сигналите за нападения нерядко остават без резултат.

Решение

 1. Повишаване нивото на комуникация и взаимодействие с представителите на СДВР и 4-то РУ-СДВР, с цел навременно и адекватно оказване на съдействие при администриране на сигнали и жалби от страна на гражданите в района;
 2. Извършване на ремонт или подмяна на наличните и поставяне на нови улични лампи и камери за видеонаблюдение, при спазване изискванията на българското и европейското законодателство;
 3. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на кварталните полицаи и начина за свързване с тях.

Очакван резултат

 1. Положителен напредък в борбата с престъпността;
 2. Повишаване сигурността на гражданите на Триадица;
 3. Установяване на трайни взаимотношения на кооперативност и сътрудничество с органите на СДВР.

За децата на Триадица

Проблем

Проблемите на София в тази сфера са познати не са чужди и на Триадица: недостатъчно места в яслите и детските градини, недостатъчна активност на децата, неприемливи практики за “спонсориране“ на детските градини от страна на родителите, в противоречие със закона. Последните две години Триадица изживява „бейби-бум“- раждаемостта се е повишила, а смъртността в района спада. В кварталите на Триадица живеят хора в активна работна възраст, като процентът им е най-голям от жителите на района. Тези факти са предпоставка за все по-належащата нужда от нови детски градини и училище, особено в бързо развиващите се квартали, отдалечени от добре снабдения с услуги център.

Решение

 1. Да се възобновят процедурите за изграждане на нови ОДЗ и училище в кв. Манастирски ливади- изток и Кръстова вада;
 2. Да се разшири капацитета на наличните детски градини и ясли, функциониращи в рамките на района;
 3. Да се продължи политиката на последователно и качествено реновиране помещенията на наличните ОДЗ и училища, намиращи се в Триадица;
 4. Да се засили контрола, прозрачността, публичността и диалога с гражданските групи и НПО, имащи за задача повишаване доверието в общинските институции, ангажирани с отглеждането и обучаването на децата, в това число и относно качеството на предоставяните услуги;
 5. Насърчаване и подпомоагане на училищата и ОДЗ за привличане на необходимия педагогически сътав, осигуряващ адекватно и подходящо предоставяне на услугите в съответните заведения.

Очакван резултат

 1. Осигуряване на необходимия капацитет, за обслужване нуждите на гражданите на Триадица, в това число и на крайните квартали;
 2. Повишаване доверитето в общинските институции- детски градини и училища;
 3. Превенция на лоши практики и насърчаване на гражданския диалог, необходим за осигуряването на добре функционираща образователна система.

Спортна Триадица

Проблем

Районът разполага с отлични условия за спорт- както за любители, така и за професионалисти. За съжаление, кампаниите за популяризиране ползите от редовното практикуване на спорт и физически упражнения са рядкост. Жителите на Триадица имат право да получат повече здраве и повече условия за спорт, достойни за всяка една европейска столица.

Решение

 1. Провеждане на редовен спортен бюлетин за спортните събития в района и града, съдържащ актуална информация за предстоящите форуми и съзтезания;
 2. Създаване на дигитална спортна карта на района- „Спортувай, Триадица“, съдържаща подробна информация за местата за провеждане на различни видове тренировки и практикуване на спортни занятия;
 3. Провеждане на интензивна информационна кампания за популяризиране на ползите от спорта, с участието на популярни български спортисти- активни и ветерани.

Очакван резултат

 1. Подобряване здравето и физическата подготовка и култура на гражданите;
 2. Повишаване нивото на информираност за спортните събития в района и града;
 3. Популяризиране ползите от спортуване и положителните страни на физическата активност.

Местно самоуправление

Проблем

действащият закон дава твърде малко правомощия на районните администрации. Макар и да се отчита необходимостта от райониране, с оглед по-справедливо и по-адвекватно управление на големите градове, районните кметове, избирани пряко от гражданите са превърнати в безгласни изпълнители на заръките на кмета на София. Не по-малък по важност е и проблемът с бюджетирането на района- отпусканите пари за Триадица са недостатъчно и са изцяло зависими от външни фактори. Наред с горното, районният кмет има право на участие, със съвещателен глас, във всяка сесия на СОС, по въпросите които касаят района, който представлява. Това правомощие е слабо използвано досега.

Решение

 1. Иницииране на кампания за законодателна промяна в ЗМСМА, с цел разширяване правомощията на районните администрации и за делегиране на самостоятелни бюджети или директно кумулиране на част от събраните данъци от района (децентрализиране на местната фискална програма);
 2. Провеждане на открити за гражданите разговори, срещи и събития с лицата, разполагащи със законодателна инициатива, с цел постигане на промяна в ЗМСМА;
 3. Активно участие в сесиите на СОС, предвидени в закона, с цел защита интересите на Триадица.

Очакван резултат

 1. Ще бъде намерен логичен завършек на идеята за райониране на големите градове, както и ще се отчете политическото доверие на гражданите, гласували за своя кандитат за районен кмет на местните избори;
 2. Ще се отстояват и защитават интересите на района, както и ще се създаде среда на кооперативност и конструктивен диалог с членовете на СОС.
 3. Чрез законово-допустими методи ще се постигне резултат, касаещ управлението на района за години напред.

За нашите баби и дядовци

Проблем

Възрастните хора имат нужда от внимание и подкрепа. Преминали активните си години в нелеки времена, нашите баби и дядовци срещат все по-рядко разбиране на техните проблеми, присъщи на възрастните хора по цял свят- отчуждение, бедност, самота и здравословни усложнения. Да остарееш не е наказание, а нещо заслужено, поради което всяко развито общество трябва да гарантира достойното съществуване на своите граждани в извън-трудоспособна възраст.

Решение

 1. Засилване ролята на районния „Клуб на пенсионера“- организиране на културни прояви, както и по-чести срещи с кмета на района и отговорни представители на районната администрация;
 2. Осигуряване на допълнително финансиране за дейностите и функционирането на „Клуба на пенсионера“- по бюджетна рамка и партньорство с трети лица, в това число и откриване на нов клуб, обслужващ нуждите на по-отдалечените квартали;
 3. Поддържане на контакт и комуникация с компетентните държавни и общински органи и осигуряване на навременно съдействие при необходимост;
 4. Провеждане на информационна кампания за здравословен начин на живот на възрастните хора и начините за достигане на пълноценно и щастливо дълголетие.

Очакван резултат

 1. Ще се обърне внимание на тази част от обществото ни, на която дължим много. Възрастните хора на Триадица ще имат досег с управлението на района, като ще могат да предадат опит, впечатления и критики по отношение на бъдещите планове за развитие на отделните му квартали.
 2. Повишаване диалога с възрастните хора в района и получаване на непосредствена представа за техните проблеми, с цел намиране на адекватни, работещи решения;
 3. Повишаване информираността за здравословния начин на живот на старини и методите за подобряване на общото здравословно състояние на по-висока възраст.